Paraiškos

Paraiškų pateikimas

Jau esate prisiregistravęs žurnale "Laisvalaikio tyrimai"?
Prisijungti

 

Nurodymai autoriams

1. Bendroji informacija

1.1.   Mokslo žurnalas „Laisvalaikio tyrimai“ leidžiamas du kartus per metus:

  • birželio mėn. (straipsnių pateikimo terminas iki kovo 1 d.),
  • gruodžio mėn. (straipsnių pateikimo terminas iki rugsėjo 1 d.).

1.2.   Žurnale publikuojami originalūs empiriniai ir teoriniai straipsniai, kurie nebuvo skelbti kituose mokslo leidiniuose (išskyrus konferencijų tezių leidinius). Skelbiama medžiaga turi būti nauja, teisinga, tiksli (eksperimento duomenis galima pakartoti), aiškiai, logiškai išanalizuota, aptarta ir plečianti bei gilinanti pažinimą. Žurnale publikuojami ir kiti darbai, pavyzdžiui, daktaro disertacijų, vadovėlių, monografijų ir kitų mokslinių knygų recenzijos bei apžvalgos.

1.3.   Straipsnio apimtis – nuo 6 iki 10 puslapių.

1.4.   Straipsniai publikuojami lietuvių, anglų arba rusų kalbomis.

1.5.   Straipsniai recenzuojami dviejų atitinkamos mokslo srities mokslininkų, kuriuos skiria Redaktorių kolegija. Po recenzavimo, atsižvelgiant į pastabas, straipsniai gali būti grąžinti autoriams taisyti. Prašymas pakoreguoti straipsnį negarantuoja, kad pataisytas straipsnis bus priimtas spausdinimui. Straipsnio koregavimui pagal recenzentų pastabas skiriama viena savaitė, skaičiuojant nuo straipsnio grąžinimo autoriui dienos.

1.6.   Straipsniai siunčiami el. paštu  laisvalaikio.tyrimai@lsu.lt  žurnalo atsakingajam sekretoriui. Kartu su straipsniu reikia atsiųsti:

  • pdfAutoriu garantinį raštą dėl spaudai pateikiamo kūrinio;
  • docAutorių lydraštį (lietuvių, anglų arba rusų kalbomis), kuriame užrašomas straipsnio pavadinimas, kiekvieno autoriaus vardas, pavardė, mokslo laipsnis ir vardas, darbo vietos adresas, mokslinių interesų kryptis, telefonas, e. paštas.

1.7.   Gaunami straipsniai registruojami.

1.8.   Leidėjas pasilieka teisę atmesti straipsnius, kurie neatitinka mokslo darbų, publikuojamų žurnale „Laisvalaikio tyrimai“, reikalavimų. Nepriimti spaudai straipsniai autoriams negrąžinami. Galutinį sprendimą dėl straipsnio publikavimo priima Redaktorių kolegija.

1.9.   Publikacijos mokestis už straipsnius neimamas.

 

2. Straipsnio struktūros reikalavimai

2.1.   Straipsnio pavadinimas.

2.2.   Autoriaus (autorių) vardas, pavardė, darbovietės pavadinimas, šalis.

2.3.   Anotacija originalo kalba, trumpai pristatanti straipsnio turinį (apie 500 spaudos ženklų).

2.4.   Raktažodžiai. 3-5 informatyvūs žodžiai ar frazės.

2.5.   Įvadas. Nurodoma tyrimo problema, jos ištirtumo laipsnis, pateikiama sprendimo naujumo argumentacija, pažymimi svarbiausi tos srities mokslo darbai, tyrimo tikslas, objektas.

2.6.   Metodika. Apibūdinami tiriamieji, tyrimo metodų procedūros ir tyrimo eiga. Aprašomi originalūs metodai arba pateikiamos nuorodos į literatūroje aprašytus standartinius metodus, nurodoma aparatūra (jei ji buvo naudojama). Nurodomi naudoti matematinės statistikos metodai (statistinis patikimumas, statistinė galia, pasikliautinasis intervalas, dydžio efektas), paaiškinama, kaip buvo pasirinktas imties kiekis. Žmonių tyrimai turi būti atlikti remiantis Helsinkio deklaracijos (naujausios) principais.

2.7.   Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Rezultatai pateikiami glaustai, nuosekliai, logiškai, nekartojant metodikos, pažymimas jų statistinis patikimumas ir galingumas. Rekomenduojama pateikti pagrindinius originalius straipsnio teiginius (išvadas), kilusius iš tyrimo duomenų. Rezultatų aptarimas struktūrinamas išskiriant potemes.

2.8.   Išvados ir perspektyvos. Išvados formuluojamos aiškiai ir logiškai, pagrindžiamos tyrimo rezultatais. Nurodomos tolesnių tyrimų perspektyvos.

2.9.   Literatūra. Cituojami tik publikuoti mokslo straipsniai ir monografijos (išimtis - apgintų disertacijų rankraščiai). Į sąrašą įtraukiami tik tie šaltiniai, į kuriuos yra nuorodos straipsnio tekste. Mokslinio straipsnio literatūros sąrašas neturėtų viršyti 30 šaltinių, apžvalginio – 40.

2.10.  Santrauka ir raktažodžiai:

  • jeigu straipsnis parengtas lietuvių kalba, santrauka ir raktažodžiai pateikiami anglų arba rusų kalbomis;
  • jeigu straipsnis parengtas anglų kalba, santrauka ir raktažodžiai pateikiami anglų kalba;
  • jeigu straipsnis parengtas rusų kalba, santrauka ir raktažodžiai pateikiami anglų kalba.

Santraukoje (apie 3000 spaudos ženklų) atskleidžiama mokslinė problema, jos aktualumas, tyrimo tikslai, uždaviniai, metodai, pateikiami pagrindiniai tyrimo duomenys, jų aptarimas, išvados, išskiriant tokius poskyrius: Tyrimo pagrindimas. Tikslas. Metodai. Rezultatai. Išvados.

 

3. Straipsnio įforminimo reikalavimai

3.1.   Straipsnis pateikiamas el. paštu  laisvalaikio.tyrimai@lsu.lt. Teksto redaktorius – Microsoft Word, formatas – A4 (210 ´ 297 mm), šriftas – Times New Roman, šrifto dydis – 12 pt, tarpai tarp eilučių – 1,5 intervalo, pirmosios eilutės įtrauka – 1,27 cm, paraštės – po 2 cm kairėje, dešinėje, viršuje ir apačioje, teksto lygiavimas – pagal plotį, žodžiai nekeliami. Puslapiai numeruojami apatiniame dešiniajame krašte, pradedant pirmu puslapiu.

3.2.   Straipsnis turi būti suredaguotas. Pageidautina, kad būtų vartojami tik standartiniai sutrumpinimai ir simboliai. Nestandartinius galima vartoti tik pateikus jų apibrėžimus toje straipsnio vietoje, kur jie įrašyti pirmą kartą. Visi matavimų rezultatai pateikiami tarptautinės SI vienetų sistemos dydžiais. Straipsnio tekste visi skaičiai iki dešimt imtinai rašomi žodžiais, didesni - arabiškais skaitmenimis.

3.3.   Santraukos ir raktažodžiai pateikiami straipsnių gale.

3.4.   Lentelės numeruojamos ta tvarka, kuria pateikiamos tekste. Pavadinimas rašomas virš lentelės. Visi paaiškinimai turi būti straipsnio tekste arba trumpame prieraše po lentele. Lentelėse vartojami simboliai ir sutrumpinimai turi sutapti su vartojamais tekste.

3.5.   Paveikslai numeruojami ta tvarka, kuria pateikiami tekste. Pavadinimas rašomas po paveikslu. Paveikslai pateikiami atviru formatu.

3.6.   Literatūros šaltinių nuorodos tekste pateikiamos skliausteliuose, nurodant autoriaus pavardę ir leidimo metus, pavyzdžiui: (Butkus, 1996), (Adamonienė ir kt., 2003).

3.7.   pdfLiteratūros sąraše šaltiniai numeruojami ir vardijami lotynų abėcėlės tvarka pagal pirmojo autoriaus pavardę: pirma vardijami šaltiniai lotyniškais rašmenimis, paskui - rusiškais. Jeigu straipsnio autorių daugiau kaip penki, pateikiamos tik pirmų trijų pavardės priduriant „ir kt.“, „et al.“, „и др.“.

Jeigu to paties autoriaus tų pačių metų šaltiniai yra keli, būtina ir straipsnio tekste, ir literatūros sąraše prie metų pažymėti raides, pavyzdžiui: 2013 a, 2013 b ir t. t.

Aprašant interneto šaltinį, laužtiniuose skliaustuose būtina nurodyti datą, kada jis peržiūrėtas, pavyzdžiui: [žiūrėta: 2013.12.25].

 


ISSN: 2345-0339