BŪSIMOJO SPECIALISTO IDENTIFIKACIJA SU STUDENTO VAIDMENIU KAIP PROFESINĖS KARJEROS SĄLYGA

Authors

  • Diana Karanauskienė
  • Laimutė Kardelienė
  • Kęstutis Kardelis

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i64.655

Abstract

Tyrimu siekta išsiaiškinti, kaip Lietuvos kūno kultūros akademijos studentai konstruoja savo studentišką identitetą, t. y.
kaip jie identifi kuojasi su studento socialiniu vaidmeniu. Buvo klausiama, kokią prasmę studentai suteikia šiam vaidme-
niui, kuo jis jiems reikšmingas ir kuo įpareigoja. Išsami studentiško identiteto analizė leistų prognozuoti, kaip studentai
nusiteikę mokytis, siekti mokslo žinių. Ieškant atsakymo į šiuos klausimus, tyrimo objektu pasirinkta studijuojančiųjų
identifi kacija su studento vaidmeniu aukštojoje universitetinėje mokykloje, o tyrimo tikslu siekta atskleisti identifi kacijos
su šiuo vaidmeniu raišką.
Tyrimo metu taikytas pusiau struktūrizuotas interviu, todėl sudarytas klausimynas, kurio struktūra atitinka teoriškai
pagrįstus identifi kacijos su vaidmeniu bruožus. Tiriamųjų imtis — tikslinė, arba teorinė. Tiriamieji parinkti savano-
riškumo principu. Svarbiausias tiriamiesiems taikomas kriterijus — būti išgyvenus fenomeną, domėtis jo prigimtimi
ir prasmėmis. Imties tūrį, kokybinio tyrimo metu taikant interviu metodą, sudarė 54 Sporto edukologijos bei Sporto
technologijų ir turizmo fakultetų I—IV kursų studentai, parinkti pagal anksčiau nurodytus kriterijus.
Studentų vaidmens identifi kacija rodo, kaip jie, kaip studentai, suvokia savo užimamą socialinę poziciją aukštojoje
mokykloje. Visi vaidmens identifi kacijos požymiai gali būti sėkmingų studijų, savarankiško ir atsakingo darbo prie-
laidomis. Tyrimas taip pat atskleidė, kad studentai savo vaidmenį suvokia ne tik kaip susijusį su mokymusi, darbu,
bet ir su studentavimu — dalyvavimu įvairiuose studentiškuose kultūriniuose ir sportiniuose renginiuose. Tyrimo re-
zultatai leidžia hipotetiškai teigti, kad akademinio jaunimo sėkmingą identifi kaciją su studento vaidmeniu lemia tokie
mokymosi aplinkos komponentai: 1) komunikacinis, ypač bendradarbiavimas su akademinės bendruomenės nariais,
išgyvenant teigiamas emocijas; 2) pragmatinis, ypač studijų organizavimas, derinant studentų poreikius ir studijų
programos tikslų realizavimą; 3) vertybinis, išskiriant dokumentų apie aukštąjį mokslą ir aukštąją universitetinę
mokyklą analizę, įgalinant studijuojantįjį vertinti savo, kaip studento, teises ir pareigas, atskleidžiant jam studento,
kaip partnerio, privalumus. Išvardytieji akademinio jaunimo identifi kacijos su studento vaidmeniu aspektai lemia ir
karjeros ypatumus, ir profesinį įvaizdį, sąlygojantį kūno kultūros ir sporto specialisto prestižą visuomenėje.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-08

How to Cite

Karanauskienė, D., Kardelienė, L., & Kardelis, K. (2018). BŪSIMOJO SPECIALISTO IDENTIFIKACIJA SU STUDENTO VAIDMENIU KAIP PROFESINĖS KARJEROS SĄLYGA. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 1(64). https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i64.655

Issue

Section

Social Sciences in Sport