Mykolo Romerio universiteto studenčių fizinės saviugdos prielaidos

Authors

  • Sniegina Poteliūnienė
  • Robertas Veršinskas
  • Algirdas Muliarčikas

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i63.575

Abstract

Daugelis mokslinių tyrimų rodo, kad studentų fi zinė būklė, kurios optimalus funkcionavimas daro didelę įtaką žmo-
gaus psichinei ir socialinei sveikatai, blogėja. Viena svarbių to priežasčių yra nevienodas studentų pasirengimas
savarankiškai fi zinei veiklai. Svarbu tirti, ar akademinis jaunimas nenori, ar nepajėgia dėl objektyvių priežasčių
mankštintis savarankiškai ar organizuotai.
Tyrimo tikslas — atskleisti studenčių požiūrį ir nuostatas į kūno kultūrą, išsiaiškinti jų fi zinio aktyvumo pobūdį ir
motyvus, t. y. fi zinės saviugdos prielaidas. Anketų metodu apklaustos 233 Mykolo Romerio universiteto studentės.
Požiūriui į kūno kultūrą nustatyti pateikti 7 teiginiai, kurių kiekvienas įvertintas balais nuo 1 iki 4, kur didesnis balas
reiškė pozityvesnį požiūrį. Susumavus balus (minimalus balas buvo septyni, maksimalus — 28), studentės, surinkusios
17 ir mažiau balų, pateko į neigiamą požiūrį turinčiųjų rangą, daugiau kaip 17 balų — į teigiamą. Fizinio aktyvumo
motyvacijos (motyvo vertės) balas (jis gali būti nuo 0 iki 100) buvo nustatomas pagal formulę: p (lab) + 0,5 (gan),
kur p (lab) — procentas studenčių, kurioms tas motyvas labai svarbus; 0,5 (gan) — procentas studenčių, kurioms
tas motyvas gana svarbus, padaugintas iš 0,5. Tyrimo duomenys buvo apdoroti statistiniais metodais („Statistica“).
Neparametrinėms hipotezėms tikrinti naudotas chi kvadrato (χ 2 ) kriterijus.
Tyrimas parodė, kad būsimųjų teisininkių požiūris į kūno kultūrą yra teigiamas, jos supranta sporto vertybinį aspektą,
bet neįžvelgia sporto kaip savirealizacijos galimybės siekiant puikių sportinių rezultatų. Nors kas trečia teigia, kad
mankštinasi savarankiškai, bet studentės turi silpną fi zinės saviugdos poreikį, nepakankama motyvacija. Studentėms
aktualiausi sveikatos stiprinimo, protinio darbingumo ir fi zinio parengtumo gerinimo motyvai. Pagrindine netinkamos
fi zinės saviugdos priežastimi jos nurodo valios ir laiko dėl didelio mokymosi krūvio stygių. Galimybė rinktis kūno
kultūrą kaip laisvai pasirenkamąjį dalyką galėtų ne tik padėti studentėms atsigauti po įtempto protinio darbo, bet
ir suteiktų galimybę veikti, tobulėti jų asmenybei, padėtų gerinti sveikatą, įgyti savarankiško mankštinimosi žinių ir
įgūdžių. Be to, priklausomai nuo pasiektų rezultatų, įgytos patirties ir suvoktos kompetencijos bei emocinių išgyvenimų
gali kisti ir merginų elgesys — jos taps fi ziškai aktyvesnės.

Raktažodžiai: fizinė saviugda, fizinis aktyvumas, fizinio aktyvumo motyvacija, fizinė būklė.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-06

How to Cite

Poteliūnienė, S., Veršinskas, R., & Muliarčikas, A. (2018). Mykolo Romerio universiteto studenčių fizinės saviugdos prielaidos. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(63). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i63.575

Issue

Section

Social Sciences in Sport