5—7 metų vaikų pusiausvyros kaita skatinant jų fizinį brendimą mokyklai

Authors

  • Eugenija Adaškevičienė
  • Zina Birontienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i63.563

Abstract

Gerai išlavintos fi zinės ypatybės sudaro palankias sąlygas vaikams išmokti vis daugiau naujų judesių ir panaudoti juos
įvairioje fi zinėje veikloje. Tyrimo tikslas — ištirti 5—7 metų vaikų statinės ir dinaminės pusiausvyros kaitą, ugdymo
ypatumus skatinant jų fi zinį brendimą mokyklai.
Buvo taikomi šie tyrimo metodai: ugdomasis eksperimentas, testavimas, pedagoginis stebėjimas,  statistinė analizė.
Vaikų pusiausvyra buvo testuojama trimis statinės (stovėjimo dominuojančia koja ant grindų, stovėjimo dominuo-
jančia koja ant buomo, stovėjimo dominuojančia koja ant buomo užmerktomis akimis) ir penkiomis dinaminės pu-
siausvyros (ėjimo linija pirmyn, ėjimo buomu pirmyn, ėjimo linija pirmyn „kulnas—pirštai“, ėjimo buomu pirmyn
„kulnas—pirštai“, ėjimo buomu peržengiant per pakeltą lazdelę) užduotimis iš Bruininks—Oseretsky motorinių
įgūdžių testų rinkinio (Bruininks, 1978).
Dvejus mokslo metus (20 mėnesių) vykdytas ugdomasis eksperimentas. Buvo tiriama 120 vaikų. Eksperimentinę grupę
sudarė 62, kontrolinę — 58 vaikai, ugdomi Klaipėdos miesto vaikų darželiuose. Eksperimentinės grupės vaikai buvo
ugdomi pagal mūsų parengtą 5—7 metų vaikų fi zinio brandinimo mokyklai programą, kurios viena motorikos lavi-
nimo sudedamųjų dalių buvo pusiausvyros lavinimas. Kontrolinė grupė dirbo pagal Lietuvos Respublikos švietimo
ministerijos patvirtintą „Vėrinėlio“ programą. Atlikti trys kontroliniai pusiausvyros gebėjimų tyrimai.
Mūsų tyrimai rodo, kad pusiausvyros gebėjimai priklauso nuo vaikų amžiaus. Penkiamečiai nė sekundės neįstengė
užsimerkę išlaikyti stabilios statinės kūno padėties stovėdami ant buomo, ant vienos kojos, dažnai nepajėgė ilgesnį
laiką atlikti dinaminės pusiausvyros užduočių mažame atramos plote, atgauti pusiausvyros pradėjus ją prarasti, ne-
suvokė erdvės ir judesių parametrų, negebėjo išlaikyti dėmesio. Tai sutampa su B. J. Craty ir M. Martin (1969) tyrimų
rezultatais. Šeštais ir septintais gyvenimo metais sparčiai gerėjo pusiausvyros gebėjimai, vestibulinis aparatas, sen-
somotorinė integracija. Šio amžiaus vaikams lengviau atlikti dinaminės nei statinės pusiausvyros užduotis. Mergaičių
pusiausvyra geresnė nei berniukų. Šiuo klausimu mūsų tyrimai artimi S. D. Frederick (1977) ir G. S. Morris (1982)
tyrimų duomenims. Atlikus rezultatų analizę, nustatyti ryškūs individualūs skirtumai. Apibendrinant pedagoginio
eksperimento rezultatus galima teigti, kad kryptingai ir tikslingai atliekant pusiausvyrą lavinančius pratimus ir
žaidimus gerėja kiekybiniai ir kokybiniai vaikų pusiausvyros rodikliai. Priešmokyklinio amžiaus vaikų pusiausvyros
gebėjimai transformuojasi ugdymo procese, pereidami į aukštesnį lygmenį, kuris pasireiškia racionalesniais, tiks-
lesniais veiksmais ir užduočių atlikimo kokybe. Atlikus statistinę analizę ir palyginus eksperimentinės ir kontrolinės
grupės pusiausvyros rezultatų kaitą galima teigti, kad mūsų parengta pusiausvyros gebėjimų edukacinio skatinimo
programa buvo efektyvesnė nei kontrolinės grupės.

Raktažodžiai: pusiausvyros gebėjimai, statinė ir dinaminė pusiausvyra,5—7 metų vaikų fizinio brandinimo mokyklai programa.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-06

How to Cite

Adaškevičienė, E., & Birontienė, Z. (2018). 5—7 metų vaikų pusiausvyros kaita skatinant jų fizinį brendimą mokyklai. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(63). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i63.563

Issue

Section

Health, Rehabilitation and Adapted Physical Activity