Lietuvos didžiųjų miestų 5—11 klasių moksleivių su sveikata susijęs fizinis aktyvumas

Authors

  • Vida Volbekienė
  • Aušra Griciūtė
  • Aida Gaižauskienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i65.561

Abstract

Tyrimo tikslas — nustatyti su sveikata susijusio fi zinio aktyvumo paplitimą tarp Lietuvos didžiųjų miestų 5—11 klasių
moksleivių.
Tyrimas atliktas 2005 metų balandžio mėnesį penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose, Panevėžyje). Pagal 2001 metų Lietuvos gyventojų surašymo duomenis nustatytas 11—18 metų amžiaus
asmenų imties dydis lyties ir amžiaus grupėse. Mokyklos pasirinktos atsitiktinai. Mokiniai pagal klases mokyklose
buvo atrenkami patogiosios atrankos būdu. Analizuojant su sveikata susijusio fi zinio aktyvumo rezultatus, tiriamąją
imtį sudarė 1636 mokiniai.
Moksleivių fi zinis aktyvumas (FA) nustatytas pagal modifi kuotą tarptautinį FA (IPAQ) klausimyną. Patiriantys svei-
katą stiprinantį fi zinį aktyvumą (SSFA) buvo laikomi tie mokiniai, kurių FA intensyvumas vidutinis, trukmė 60 min,
dažnis — kiekvieną dieną. Kiti moksleiviai dėl nepakankamo fi zinio aktyvumo turi galimybę patirti sveikatos rizikos
grėsmę (WHO, 2003). Anketinę apklausą vykdė penkios specialiai parengtos kvalifi kuotų tyrėjų grupės.
Naudoti šie statistinės analizės metodai: kintamųjų dažnis ir procentai; kintamųjų vidurkis; standartinis nuokrypis; t
kriterijus; chi kvadrato kriterijus; pasikliaunamieji intervalai; Spirmeno ranginės koreliacijos koefi cientas; Somerio
d koefi cientas. Statistinės analizės metu naudotos SPSS ir Excel programos.
Išvados: iš viso SSFA patiria tik 14,2% Lietuvos didžiųjų miestų 5—11 klasių moksleivių, o lyties grupėse — 9,8%
mergaičių ir 18,6% berniukų. SSFA būdingesnis berniukams nei mergaitėms (χ 2  = 26,5; p < 0,001). Dėl nepakanka-
mo SSFA galimybę patirti sveikatos sutrikimo rizikos grėsmę turi 90,2% mergaičių ir 81,4% berniukų, iš viso 85,8%
moksleivių (WHO, 2003).
Tiek mergaičių, tiek berniukų, patiriančių su sveikata susijusį fi zinį aktyvumą, skirstiniai ir pagal klases, ir pagal
gyvenamąją vietą statistiškai reikšmingai nesiskiria. Mergaičių, kurioms būdingas SSFA fi zinio pasyvumo (sėdėjimo)
per dieną trukmė, nors ir nedaug, tačiau yra mažesnė už mergaičių, kurios nepatiria SSFA. Tarp berniukų, patiriančių
ir nepatiriančių SSFA, statistiškai reikšmingas skirtumas tarp jų fi zinio pasyvumo trukmės nenustatytas.

Raktažodžiai: su sveikata susijęs fizinis aktyvumas, fizinis aktyvumas, fizinis pasyvumas.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-05

How to Cite

Volbekienė, V., Griciūtė, A., & Gaižauskienė, A. (2018). Lietuvos didžiųjų miestų 5—11 klasių moksleivių su sveikata susijęs fizinis aktyvumas. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 2(65). https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i65.561

Issue

Section

Health, Rehabilitation and Adapted Physical Activity