SPORTO VADYBININKŲ PROFESINĖS KARJEROS PASIRINKIMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI IR ASMENYBĖS SAVYBĖS

Irena Valantinienė, Lina Eidukaitienė

Abstract


Straipsnyje pateikiama sporto vadybininkų profesinės karjeros pasirinkimo analizė universitetinių profesinių studijų
proceso pradžioje (I kurso) ir pabaigoje (IV kurso) (apklausti Lietuvos kūno kultūros akademijos turizmo ir sporto
vadybos specialybės studentai). Tyrimu siekta išsiaiškinti, kokie išoriniai ir vidiniai veiksniai lemia sporto vadybi-
ninkų profesinės karjeros pasirinkimą. Mokslinė problema yra ta, kad tyrimais nėra išskirta veiksnių ir asmenybės
savybių, turinčių įtakos sporto vadybininko profesinės karjeros pasirinkimui, ir kaip tai susiję su kursu, kuriame
studentai mokosi.
Tiriamąją imtį sudarė 203 I kurso ir 195 IV kurso studentai. Studentai pasirinkti netikimybinės atsitiktinės atrankos
principu. Remiantis VDU Sociologijos katedros anketa „Profesija“ (Savickienė, 2000) buvo sudaryta modifi kuota
apklausos anketa, kuri padėjo nustatyti turizmo ir sporto vadybos specialybės studentų profesinės karjeros planavimą
ir pasirinkimą lemiančius veiksnius, ištirti jų asmenines savybes ir, studentų nuomone, su vadybininko profesine kar-
jera susijusias savybes, vertybes darbe, kurios padėtų siekti karjeros, informacijos trūkumą, susijusį su vadybininko
profesine karjera.
Didžioji dauguma I kurso (2001—2002 m.) (86,79%) ir IV kurso studentų (2004—2005 m.) (85,71%) kaip veiksnius,
labiausiai turinčius įtakos jų pasirengimui profesinei karjerai, išskyrė informacijos teikimą per TV, radiją ir kitas
informavimo priemones. Jie stengėsi geriau pažinti save, savo poreikius bei domėjosi mokymo įstaigų teikiama
informacija.
Vertindami asmenines su profesine karjera susijusias savybes absoliuti dauguma (100%) respondentų IV (2004—
2005 m. m.) kurse įvardijo gebėjimą bendrauti bei pasitikėjimą savimi, ir su tuo sutiko didžioji dauguma (98,18%)
respondentų I kurse (2001—2002 m. m.). IV kurse (2004—2005 m. m.) studentai antra pagal svarbą nurodė
iniciatyvumą, trečia — valios, ištvermės ir puikių intelektinių gebėjimų reikšmę, o I kurse (2001—2002 m. m.)
respondentai antra laikė atsakomybės jausmą, trečia — valią ir ištvermę.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i67.538