Lietuvos boksininkų ir karatė kovotojų sportinės veiklos motyvai

Vida Ivaškienė, Virgilijus Vytautas Mačiulis, Leonas Meidus, Vidas Bružas, Vladas Juknevičius

Abstract


Tirti savo auklėtinių sportinės ir varžybinės veiklos motyvus, šiuos motyvus skiepyti — svarbi trenerio darbo sritis.
Lietuvoje boksininkų ir karatė kovotojų sportinės veiklos motyvai iki šiol menkai tyrinėti.
Tyrimo tikslas — ištirti ir palyginti Lietuvos boksininkų, karatė kovotojų sportinės veiklos motyvus.
Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, anketavimas, matematinė statistika.
Anketinė apklausa atlikta 2004 metais per Lietuvos suaugusiųjų bokso pirmenybes. Buvo tiriama 30 Lietuvos
boksininkų ir 32 karatė kovotojai (n = 62). Anketinėje apklausoje dalyvavo 29 didelio (14 boksininkų ir 15 karatė
kovotojų) ir 33 mažo meistriškumo (16 boksininkų ir 17 karatė kovotojų) sportininkai. Tiriamųjų amžiaus vidur-
kis — 20,5 ± 2,3 metų.
Tiriamiesiems buvo pateikta 56 klausimų standartizuota F. Herzberg anketa, aprobuota LKKA Sporto pedagogikos
ir psichologijos katedros, norint nustatyti šiuos aštuonis veiklos motyvus: fi nansinį, pripažinimo ir dėkingumo, atsa-
komybės, santykių su vadovu, karjeros, laimėjimų, darbo turinio, bendradarbiavimo.
Tyrimo rezultatai apdoroti matematinės statistikos metodais. Apskaičiuotos gautų rezultatų vidutinės reikšmės, vidu-
tinis kvadratinis nuokrypis. Skirtumo patikimumas nustatytas pagal Stjudento t kriterijų. 95% patikimumo lygmuo
(p < 0,05) laikytas statistiškai patikimu.
Nustatyta, kad didelio meistriškumo Lietuvos boksininkams ir karatė kovotojams reikšmingiausi darbo turinio ir
laimėjimų motyvai, mažo meistriškumo sportininkams — darbo turinio, bendradarbiavimo ir atsakomybės. Didelio
meistriškumo boksininkams fi nansinis, pripažinimo ir dėkingumo, karjeros ir laimėjimų motyvai yra svarbiausi,
palyginti su karatė kovotojų (p < 0,05). Mažo meistriškumo boksininkams fi nansinis motyvas svarbesnis nei tokio
paties meistriškumo karatė kovotojams (p < 0,05), bet mažiau svarbus nei didelio meistriškumo boksininkams
(p < 0,001). Visiems respondentams nereikšmingiausias yra karjeros motyvas.

Raktažodžiai: sportinės veiklos motyvai, didelis ir mažas meistriškumas, boksas, karatė.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i67.529