Lietuvos slidininkų ir biatlonininkų fizinių bei funkcinių galių sąsaja ir jų lyginamoji analizė

Authors

  • Stanislav Sabaliauskas
  • Kazys Milašius

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i68.522

Abstract

Viena iš aktualesnių sportininkų fi zinių ir funkcinių galių diagnostikos problemų yra adekvatus sportininkų specialiojo
darbingumo ir funkcinių galių įvertinimas kiekvienu pasirengimo laikotarpiu. Slidininkų ir biatlonininkų organizmo
fi zinio darbingumo ir funkcinių galių rodiklių vertinimas sietinas su fi zinio išsivystymo rodikliais. Šių rodiklių tarpu-
savio sąsajos analizė išryškina ypatybes, kurios yra labai reikšmingos slidininkams ir biatlonininkams, siekiantiems
puikių rezultatų.
Tyrimo tikslas — iširti Lietuvos slidininkų ir biatlonininkų fi zinio išsivystymo, fi zinių gebėjimų, kai kurių funkcijų
bruožus, atlikti jų lyginamąją analizę ir nustatyti tarpusavio ryšius.
Tyrimo metodai: nustatyti pagrindiniai fi zinio išsivystymo rodikliai, fi zinis pajėgumas vertintas pagal absoliutų ir
santykinį vienkartinį raumenų susitraukimo galingumą, anaerobinį alaktatinį galingumą, anaerobinį glikolitinį pa-
jėgumą ir aerobinį pajėgumą. Tyrimų medžiaga apdorota matematinės statistikos metodais.
Nustatyta, kad tarp sportininkų bendrosios kūno, raumenų masės ir raumenų galingumo, atliekant įvairios trukmės
krūvį, yra glaudūs koreliaciniai ryšiai. Raumenų masė turi tiesioginius patikimus ryšius su absoliučiuoju vienkarti-
niu raumenų susitraukimo galingumu (VRSG) (r = 0,705) (p < 0,01) ir anaerobiniu alaktatiniu raumenų galingumu
(AARG) (r = 0,643) (p < 0,01). Atlikto tyrimų duomenys taip pat rodo glaudų koreliacinį ryšį tarp VRSG ir AARG
(r = 0,701) ir labai glaudų AARG ir 10 s trukmės darbo galingumo (r = 0,851) (p < 0,001) ryšį. Nustatyta, kad
esant mažai tiriamųjų kūno masės sklaidai (V = 9,7%) patikimo koreliacinio ryšio tarp kūno masės ir VO 2max  nėra
(r = 0,401) (p > 0,05). Tarp VO 2max  ir deguonies suvartojimo ties anaerobinio slenksčio riba buvo stiprus koreliacinis
ryšys (r = 0,743) (p < 0,001).
Apibendrinant tyrimo duomenis galima pažymėti, kad Lietuvos slidininkų ir biatlonininkų fi zinių bei funkcinių galių
rodikliai yra daugiau vidutinio lygio, lyginant juos su kitų šalių pajėgiausiųjų žiemos šakų sportininkų duomenimis.
Todėl šio tyrimo metu gauta informacija gali padėti tobulinti tolimesnį Lietuvos slidininkų ir biatlonininkų rengimą,
didinti jų fi zines bei funkcines galias, ugdyti jas reikiama kryptimi.

Raktažodžiai: fizinis išsivystymas, fizinės galios, koreliacijos koeficientas.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-05

How to Cite

Sabaliauskas, S., & Milašius, K. (2018). Lietuvos slidininkų ir biatlonininkų fizinių bei funkcinių galių sąsaja ir jų lyginamoji analizė. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 1(68). https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i68.522

Issue

Section

Sports Coaching