Vilniaus Gedimino technikos universiteto pirmo kurso studentų požiūrio į kūno kultūrą ypatumai

Authors

  • Stanislavas Dadelo
  • Povilas Tamošauskas
  • Valda Morkūnienė
  • Daiva Višinskienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i69.498

Abstract

Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų (merginų ir vaikinų), įstojusių į pirmą kursą, požiūrio į kūno kultūrą
bei santykio su ja tyrimas, šio požiūrio skirtumų nustatymas padės efektyviau organizuoti ir optimizuoti kūno kultūros
pratybas, ugdys poreikį sistemingai fi ziškai judėti.
Tyrimo tikslas — išsiaiškinti VGTU pirmo kurso studentų požiūrį į kūno kultūrą ir santykį su ja, atskleisti skirtu-
mus.
Buvo tiriami 2181 19—20 metų amžiaus studentai, 2007 m. įstoję į VGTU pirmą kursą (merginų (n = 733) ir vaikinų
(n = 1448)). Tiriamąją imtį sudarė 73% visų pirmo kurso studentų. Tiriamieji atrinkti taikant atsitiktinės atrankos
metodą. Tyrimo metu taikytas anketinės apklausos raštu metodas. Anketa sudaryta iš 10 klausimų su pateiktais ga-
limais atsakymų variantais. Dalis klausimų buvo uždari (galima rinktis tiktai vieną iš pateiktų atsakymų variantų),
dalis — atviri (galima rinktis kelis iš pateiktų atsakymų arba pateikti savo variantą). Apklausiama buvo laikantis ti-
riamųjų anonimiškumo, informavimo apie tyrimo tikslą bei eigą principų. Tyrimas atliktas įvadinės paskaitos metu.
Daugumos į VGTU įstojusių studentų santykis su fi ziniu aktyvumu skirtingas, tai patvirtino mūsų iškeltą hipotezę.
Merginos ir vaikinai skirtingai vertina kūno kultūrą mokykloje. Merginų ir vaikinų motyvai sportuoti yra iš esmės
skirtingi, išryškėjo studentų savarankiškumo didėjimo tendencijos, noras savarankiškai fi ziškai mankštintis. Todėl kūno
kultūros organizavimas ir taikomi kūno kultūros ugdymo metodai vaikinams ir merginos turi skirtis. Studentams dar
labai trūksta kūno kultūros teorijos žinių, praktinių įgūdžių. Panaudojant atlikto tyrimo duomenis, gausią mokslinę
metodinę medžiagą, atsiras geros prielaidos ugdyti VGTU studentų fi zinį aktyvumą, ypač jų fi zinę saviugdą, teikti
daugiau dalykinių ir metodinių žinių.

Raktažodžiai: studentų požiūris į kūno kultūrą, fizinis aktyvumas, fizinė saviugda.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-05

How to Cite

Dadelo, S., Tamošauskas, P., Morkūnienė, V., & Višinskienė, D. (2018). Vilniaus Gedimino technikos universiteto pirmo kurso studentų požiūrio į kūno kultūrą ypatumai. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 2(69). https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i69.498

Issue

Section

Social Sciences in Sport