Amžiaus ir fizinio aktyvumo poveikis kojų raumenų funkcinei būklei ir pusiausvyrai

Authors

  • Vida Janina Česnaitienė
  • Saulė Sipavičienė
  • Vilma Juodžbalienė
  • Pranas Mockus
  • Lineta Lietuvninkaitė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i69.497

Abstract

Tyrimo tikslas ― įvertinti amžiaus ir fi zinio aktyvumo poveikį kojų raumenų funkcinei būklei ir pusiausvyrai. Ti-
riamosios ― skirtingo amžiaus moterys. I grupė — amžiaus vidurkis 24,5 ± 5,5 m. (n = 15), kūno masės indeksas
(KMI) — 20,4 ± 2,4; II grupė — amžiaus vidurkis 44,5 ± 3,5 m. (n = 15); KMI — 25,4 ± 3,9; III grupė — amžiaus
vidurkis 72,5 ± 7,5 m. (n = 15); KMI — 25,5 ± 2,9. Buvo atlikti trys funkcinės būklės vertinimo testai: atsistojimų
nuo kėdės testas (Rikli, Jones, 1999), „Stotis ir eiti“ testas (Rikli, Jones, 1999), blauzdos raumenų ištvermės testas
(Markon et al., 1992; Gaigalienė, 1999). Pusiausvyros tyrimo metu buvo taikyta statinė posturografi ja. Naudota se-
rijinės gamybos jėgos platforma ir kompiuterinė įranga signalams registruoti (KISTLER, Šveicarija, Slimline System
9286). III grupės tiriamųjų pasirengimas atlikti fi zinį krūvį vertintas pagal PAR-Q klausimyną, o jų fi zinis aktyvumas
nustatytas pagal RAPA anketą (Topolski et al., 2006). Tyrimo rezultatų analizei atlikti taikyta dispersinė analizė.
Tiriamųjų požymių vidurkio reikšmingumas tarp grupių buvo tikrinamas Tukey Post Hoc testu.
Ištyrus III grupės tiriamųjų funkcinę būklę paaiškėjo, kad fi zinis aktyvumas nepaveikė vyresnio amžiaus moterų „Stotis
ir eiti“ testo atlikimo greičio ir kojų raumenų jėgos. Fiziškai aktyvių tirtųjų moterų blauzdų raumenų ištvermė buvo
statistiškai patikimai (p < 0,01) didesnė nei fi ziškai neaktyvių tiriamųjų.
Skirtingo amžiaus tiriamųjų funkcinės būklės testų rezultatai skyrėsi statistiškai patikimai. Vyresnio amžiaus tiriamųjų
„Stotis ir eiti“ testo atlikimo greitis buvo statistiškai patikimai didesnis (p < 0,01) nei jaunesnio amžiaus ir viduti-
nio amžiaus tiriamųjų. Jaunesnio amžiaus tiriamųjų kojų raumenų jėga statistiškai patikimai didesnė už vidutinio
(p < 0,05) ir vyresnio amžiaus (p < 0,01) tiriamųjų kojų raumenų jėgą. Jaunesnio amžiaus tiriamųjų blauzdos rau-
menų ištvermė statistiškai patikimai didesnė už vidutinio (p < 0,05) ir vyresnio amžiaus (p < 0,01) tiriamųjų.
Atlikus statinės posturografi jos rezultatų analizę nustatytas neigiamas amžiaus poveikis tiriamųjų pusiausvyrai. Tre-
čios grupės tiriamųjų kūno slėgio centro (SC) svyravimai į šonus (dx) statistiškai reikšmingai didesni (p < 0,05) nei
pirmos grupės tiriamųjų. Pirmos grupės tiriamųjų SC svyravimai pirmyn — atgal (dy) statistiškai patikimai mažesni
nei trečios (p < 0,01) ir antros grupės tiriamųjų (p < 0,05).
Tyrimo rezultatai parodė aiškias amžiaus, tiriamųjų kojų raumenų funkcinės būklės ir pusiausvyros sąsajas. Fiziškai
aktyvių vyresnio amžiaus tiriamųjų blauzdų raumenų ištvermė buvo didesnė nei fi ziškai neaktyvių tiriamųjų, tačiau
pusiausvyros ir kojų raumenų jėgos fi zinis aktyvumas nepaveikė. Didėjant amžiui, tiriamųjų kojų raumenų funkcinė
būklė ir pusiausvyra blogėjo.

Raktažodžiai: raumenų funkcinė būklė, pusiausvyra, fizinis aktyvumas.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-05

How to Cite

Česnaitienė, V. J., Sipavičienė, S., Juodžbalienė, V., Mockus, P., & Lietuvninkaitė, L. (2018). Amžiaus ir fizinio aktyvumo poveikis kojų raumenų funkcinei būklei ir pusiausvyrai. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 2(69). https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i69.497

Issue

Section

Health, Rehabilitation and Adapted Physical Activity