Mokinių fizinio aktyvumo ir su sveikata susijusio fizinio pajėgumo tarpusavio ryšiai

Authors

  • Vida Volbekienė
  • Arūnas Emeljanovas
  • Renata Rutkauskaitė
  • Laima Trinkūnienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i71.480

Abstract

Nors ryšiai tarp fi zinio aktyvumo, pajėgumo ir sveikatos yra pagrįsti moksliniais tyrimais, tačiau sveikatą stiprinančio
fi zinio aktyvumo tolesni tyrimai yra prioritetinių tyrimų grupėje. Ypač aktualūs tyrimai, nagrinėjantys fi zinio aktyvumo
ir įvairių sveikatos komponentų dozės—atsako ryšius (Hardman, 2001; Oja, 2001; Oja, Borms, 2004).
Tikslas — nustatyti 9 klasės berniukų kasdienio fi zinio aktyvumo ir su sveikata susijusio fi zinio pajėgumo tarpusavio
ryšius.
Tyrimas atliktas 2008 m. kovo—balandžio mėnesiais atsitiktiniu būdu atrinktose keturiose Kauno miesto mokyklose.
118 devintos klasės mokinių įvykdė visus būtinus tyrimo reikalavimus. Fizinis aktyvumas (FA) nustatytas pagal mo-
difi kuotą tarptautinio FA (IPAQ) klausimyno trumpąją formą (Ainsworth, Levy, 2004). Vadovaujantis modifi kuotomis
rekomendacijomis (Guidelines for Data Processing and Analysis of the International Physical Activity Quostionnaire
(IPAQ) — Short and Long Forms, 2005), visi respondentai pagal bendrąją FA apimtį buvo suskirstyti į mažo (n = 32),
vidutinio (n = 52) ir didelio FA (n = 34) grupes. Su sveikata susijęs fi zinis pajėgumas (SSFPj) buvo nustatytas matuo-
jant kūno masės komponentus, kojų raumenų staigiąją jėgą, rankų ir liemens raumenų ištvermę (Suni et al., 1994),
lankstumą (Eurofi t, 1993), širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumą (Rufjė testu). Ryšiai tarp FA ir SSFPj bei rezultatų
skirtumas tarp SSFPj ir FA grupių buvo įvertinti dispersine variacine analize ir Pirsono koreliacijos koefi cientu.
Palyginus skirtingų FA grupių SSFPj rezultatus nustatyta, kad daugeliu atvejų geresni rezultatai yra didesnio fi zinio
aktyvumo grupėse (F = 7,27—3,01; p < 0,001—0,05), išskyrus Rufjė testo rezultatus. Tarp bendrosios fi zinio aktyvu-
mo apimties ir SSFPj rezultatų nustatyti nevienodo stiprumo teigiami koreliaciniai ryšiai: vidutinio stiprumo ryšys
nustatytas tarp bendrosios FA apimties ir staigiosios jėgos (r = 0,315; p < 0,01), silpnas ryšys tarp bendrosios FA
apimties ir lankstumo (r = 0,284; p < 0,02) bei rankų ir liemens raumenų ištvermės rodiklių (r = 0,290; p < 0,01).
Labai silpnas statistiškai nereikšmingas ryšys (r = 0,015; p > 0,05) nustatytas tarp bendrosios FA apimties bei širdies
ir kraujagyslių sistemos pajėgumo rezultatų.
Esant didesnei 9 klasių berniukų bendrajai FA apimčiai, nustatyti geresni kojų raumenų staigiosios jėgos, lankstumo,
rankų ir liemens raumenų ištvermės rezultatai. Tarp bendrosios fi zinio aktyvumo apimties ir kojų raumenų staigiosios
jėgos, lankstumo ir rankų bei liemens raumenų ištvermės nustatyti tiesiniai statistiškai reikšmingi ryšiai.

Raktažodžiai: fizinio aktyvumo dažnumas, trukmė, intensyvumas, apimtis; su sveikata susijęs fizinis pajėgumas

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-02

How to Cite

Volbekienė, V., Emeljanovas, A., Rutkauskaitė, R., & Trinkūnienė, L. (2018). Mokinių fizinio aktyvumo ir su sveikata susijusio fizinio pajėgumo tarpusavio ryšiai. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(71). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i71.480

Issue

Section

Health, Rehabilitation and Adapted Physical Activity