Skirtingų svorio kategorijų boksininkų reakcijos, rankų judesių greitumo ir tikslumo lyginamoji analizė

Vidas Bružas, Algirdas Čepulėnas, Dalia Mickevičienė, Pranas Mockus

Abstract


Tyrimo tikslas — nustatyti ir išanalizuoti skirtingų svorio kategorijų boksininkų reakcijos laiko, judesių greičio ir
judesių tikslumo rodiklius atliekant užduotis dešine ir kaire ranka.
Ištirta 14 skirtingų svorio kategorijų boksininkų, kurie buvo suskirstyti į dvi grupes. Pirmoje grupėje buvo lengvojo
(48—60 kg) svorio kategorijų boksininkai (n = 6), antroje — sunkiojo (75—100 kg). Tiriamieji — Lietuvos naciona-
linės ir jaunimo bokso rinktinių kandidatai.
Boksininkų reakcijos laiko, judesių greičio ir judesių tikslumo rodikliai buvo registruojami žmogaus rankų ir kojų
judesių analizatoriumi DPA-1 (patento Nr. 5251, 2005-08-25) pagal Lietuvos kūno kultūros akademijos Žmogaus
motorikos laboratorijos aprobuotą tyrimo metodiką (Zuozienė ir kt., 2005). Buvo registruojamas reakcijos laikas,
rankų judesių greitis, tikslumas. Užduotys atliktos dešine ir kaire ranka.
Lengvojo svorio kategorijų (I gr.) boksininkų reakcijos į dirgiklį laiko rodikliai atliekant užduotį dešine ranka —
263,7 ± 41,9 ms, kaire — 279,9 ± 67,2 ms. Sunkiojo svorio kategorijų (II gr.) boksininkų reagavimo į dirgiklį laikas
dešine ranka — 250,6 ± 27,3 ms, kaire — 243,2 ± 33,4 ms. Didžiausias rankos judesių greitis nustatytas II gr. bok-
sininkų: dešinės rankos — 216,6 ± 30,6 cm / s, kairės — 197,3 ± 26,4 cm / s.
Boksininkų didžiausiojo judesio greičio rodikliai priklauso nuo užduoties sudėtingumo — greitą ir tikslų judesį tiria-
mieji atliko lėčiau nei paprastą ir greitą. Sunkiojo svorio kategorijų boksininkai yra greitesnės reakcijos, didesnis jų
rankų judesių didžiausiasis greitis ir judesių tikslumas nei lengvojo svorio kategorijų boksininkų, tačiau šis skirtumas
mažas.

Raktažodžiai: reakcijos laikas, judesio greitis, judesio tikslumas.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i72.447