Sportuojančių ir nesportuojančių paauglių požiūris į vertybes ir jų prasmės suvokimą

Authors

  • Asta Budreikaitė
  • Eugenija Adaškevičienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i76.390

Abstract

Mokslinėje literatūroje pasigendama tyrimų, kuriuose būtų analizuojamas paauglių požiūris į vertybes ir jų prasmės
suvokimą. Vienas iš reikšmingų veiksnių, darančių didelę įtaką paauglio vertybinių orientacijų ir asmenybės savybių
ugdymui, yra sportinė veikla.
Tyrimo tikslas — atskleisti sportuojančių ir nesportuojančių paauglių (5—6 klasių mokinių) požiūrį į vertybes ir
nustatyti vertybių prasmės suvokimo lygį.
Tyrimo uždaviniai: 1) atskleisti paauglių požiūrį į terminalines ir instrumentines vertybes, jų reikšmingumo pripaži-
nimą; 2) atskleisti sportuojančių ir nesportuojančių paauglių požiūrį į vertybes fi zinio aktyvumo aspektu; 3) nustatyti
sportuojančių ir nesportuojančių paauglių vertybių prasmės suvokimo lygį.
Tyrimas atliktas 2007 m. gegužės mėnesį. Buvo tiriami paaugliai (5—6 klasių mokiniai). Paimta atsitiktinė 5—6
klasių mokinių imtis iš aštuonių bendrojo lavinimo mokyklų, esančių įvairiose Lietuvos kaimo vietovėse ir skirtingų
dydžių miestuose (Vilniuje, Klaipėdoje) bei rajonų centruose: Plungėje, Telšiuose, Raseiniuose, Šakiuose. Imties dydis
reprezentatyvus. Tiriamąją imtį sudarė 708 penktų—šeštų klasių mokiniai: 351 (49,6%) penktos ir 357 (50,4%) šeštos
klasės. Iš jų 485 (68,5%) nesportuojantys paaugliai, kurie lankė tik kūno kultūros pamokas, ir 223 (31,5%) sportuojan-
tys paaugliai, lankantys sporto mokyklas ir kūno kultūros pamokas. Vykdant tyrimą laikytasi etinių ir teisinių tyrimo
principų. Kiekvienam respondentui buvo paaiškintas tyrimo tikslas ir garantuotas duomenų anonimiškumas.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė; modifi kuota M. Rokeach (1979) vertybinių orientacijų metodika
(Lee, Cockman, 1995; J. Cruz et al., 1995 ir kt.); fi zinio aktyvumo grupės nustatymas (Vainienė, Kardelis, 2008);
matematinė statistika.
Empiriniu tyrimu nustatyta, kad šio amžiaus moksleiviai svarbiausiomis terminalinėmis vertybėmis laiko sveikatą,
laimingą šeimą, mokymąsi, o instrumentinėmis — garbingumą ir sąžiningumą. Sportuojantiems paaugliams prio-
ritetinės terminalinės vertybės yra: komandos veiksmų suderinamumas, žaidimo malonumas ir aktyvus gyvenimas.
Nesportuojantiems mokiniams šios vertybės mažiau reikšmingos. Sportuojančių ir nesportuojančių paauglių verty-
bių prasmės suvokimo lygis yra panašus — reikšmingo skirtumo nenustatyta. Beveik pusė visų apklaustųjų nelabai
išsamiai suvokia vertybių prasmę. Toks vertybių prasmės suvokimas rodo, kad vertybių įprasminimas tebėra aktuali
pedagoginė problema.

Raktažodžiai: požiūris į vertybes, terminalinės ir instrumentinės vertybės, sportinė veikla.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2010-10-29

How to Cite

Budreikaitė, A., & Adaškevičienė, E. (2010). Sportuojančių ir nesportuojančių paauglių požiūris į vertybes ir jų prasmės suvokimą. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 1(76). https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i76.390

Issue

Section

Social Sciences in Sport