Skirtingų fizinio aktyvumo kategorijų paauglių su sveikata susijusio fizinio pajėgumo pokyčiai per vienus metus

Arūnas Emeljanovas, Vida Volbekienė, Renata Rutkauskaitė, Edita Maciulevičienė, Rita Sadzevičienė, Olegas Batutis

Abstract


Nors fi zinis pajėgumas genetiškai determinuotas, jį lemia ir aplinkos veiksniai, iš kurių  vienas svarbiausių — fi zinis
aktyvumas. Priklausomai nuo fi zinio aktyvumo intensyvumo poveikis gali būti skirtingas. Suaugusiųjų fi zinio aktyvumo
(FA) teigiamas poveikis fi ziniam pajėgumui ir svarbiausiems sveikatos rodikliams plačiai tyrinėtas, tačiau duomenų
apie vaikų ir paauglių fi zinį aktyvumą, fi zinį pajėgumą stokojama.  
Tyrimo tikslas — nustatyti skirtingų fi zinio aktyvumo kategorijų 15 ir 16 metų berniukų su sveikata susijusio fi zinio
pajėgumo pokyčius per vienus metus. Tyrimas buvo vykdomas  2008 m. (I tyrimas) ir 2009 m. (II tyrimas) kovo—ba-
landžio mėnesiais atsitiktiniu būdu atrinktose keturiose Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklose. Tiriamąją imtį
sudarė 118 devintų klasių berniukų, kurie pagal jų sveikatos būklę yra priskirti pagrindinei fi zinio ugdymo grupei.
Mokinių fi zinis aktyvumas  nustatytas interviu metodu pagal modifi kuotą tarptautinio FA (IPAQ) klausimyno trumpąją
formą (Ainsworth, Levy, 2004). Visi respondentai pagal FA apimtį buvo suskirstyti į 3 FA kategorijas (Guidelines for
Data Processing and Analysis of the International Physical Activity Quostionnaire (IPAQ) Short and Long Forms,
2005): didelio FA (DFA) (≥ 3001 MET’os-min / sav.), vidutinio FA (VFA) (> 1387 < 3001 MET’os-min / sav.) ir mažo
FA (MFA) (≤ 1387 MET’os-min / sav.). Visi tiriamieji atliko su sveikata susijusio fi zinio pajėgumo (SSFPj) testus,
kuriais buvo nustatytas raumenų pajėgumas: kojų raumenų staigioji jėga — atliekant vertikalius šuolius į aukštį iš
vietos su rankų mostu (naudotas matuoklis SBM–1, fi ksuojamas geriausias rezultatas iš 3), rankų ir liemens raumenų
ištvermė — atliekant modifi kuotus atsispaudimus (Suni et al., 1994), lankstumas išmatuotas „Sėstis ir siekti“ testu
(Eurofi t, 1993). Identiškas fi zinio pajėgumo tyrimas pakartotas 2009 m. kovo—balandžio mėnesiais, tačiau dėl objek-
tyvių priežasčių buvo tiriami tik 56 tiriamieji iš 118 (I tyrimas). Tyrimo duomenims palyginti taikyta vienfaktorinė
dispersinė analizė, Stjudento t (Student t) kriterijus taikytas priklausomoms imtims ir atlikta kovariacinė analizė.
Gauti rezultatai parodė, kad didėjant fi zinio aktyvumo apimčiai tiesiškai gerėja paauglių raumenų pajėgumas — ran-
kų ir liemens raumenų ištvermės bei kojų raumenų staigioji jėga (p < 0,05). Lankstumo rezultatų pokyčiai didėjant
fi ziniam aktyvumui statistiškai nereikšmingi (p > 0,05).

Raktažodžiai: fizinis pajėgumas, fizinis aktyvumas, sveikata.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i77.375