Ugdytojų iš paauglių tardymo izoliatoriaus ir pataisos namų fizinio aktyvumo ir savijautos sąsajos

Laimutė Kardelienė, Donatas Lengvinas, Sandra Bardauskienė

Abstract


Tyrimu siekta įvertinti ugdytojų iš paauglių tardymo izoliatoriaus ir pataisos namų fi zinį aktyvumą, atskleisti jo są-
sajas su savijautos rodikliais.
Tiriamąją imtį, tiriant visą generalinę visumą, sudarė 84 tiriamieji (31 vyras ir 53 moterys).
Taikant apklausos raštu metodą atskleistas toks ugdytojų profesinės socializacijos kontekstas: fi zinis aktyvumas lais-
valaikiu, savijauta ir fi nansinė padėtis. Tiriamųjų savijautą apibūdino atsakyti klausimai apie subjektyvų sveikatos
vertinimą ir rūpinimąsi ja. Taip pat teirautasi apie rūkymą ir kaip dažnai per paskutinius 12 mėnesių juos vargino
įvairūs psichosomatiniai ir somatiniai negalavimai.
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad fi ziškai aktyvesni ugdytojai (vyrai ir moterys) iš paauglių tardymo izoliatoriaus ir pa-
taisos namų rečiau nei mažiau aktyvūs išgyvena kylančią įtampą, rečiau patiria įvairius psichosomatinius, somatinius
negalavimus ir mano, kad gyvena kaip dauguma šeimų Lietuvoje. Pastarojo teiginio atžvilgiu geriau savo fi nansinę
padėtį, lyginant su kitais Lietuvos gyventojais, vertina mažiau fi ziškai aktyvūs tiriamieji.
Fiziškai aktyvesnės moterys ir vyrai geriau nei mažiau aktyvūs vertina savo sveikatą, tačiau fi ziškai aktyvesni vyrai,
skirtingai nei moterys, rečiau linkę ja rūpintis.
Nenustatyta teigiamo ryšio tarp fi zinio aktyvumo ir rūkymo. Tai rodo, kad gerinant asmens savijautą, be fi zinio akty-
vumo, turėtų būti taikomos ir kitos sveiką gyvenseną propaguojančios profi laktinio poveikio priemonės.

Raktažodžiai: fizinis aktyvumas, savijauta, sveikatos vertinimas.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i78.363