Dalyvavimo popamokinėje veikloje sąsajos su mokinių prosocialaus elgesio raiška

Authors

  • Saulius Šukys

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i79.356

Abstract

Tyrimu buvo gilinamasi, kaip popamokinė veikla ugdo vaikų elgesį. Todėl siekta tikslo išsiaiškinti dalyvavimo popa-
mokinėje veikloje ir mokinių prosocialaus elgesio raiškos sąsajas.  
Tirta reprezentatyvi 1131 septintų⎯dešimtų klasių mokinių grupė (569 mergaitės ir 562 berniukai) tikimybiniu at-
sitiktiniu būdu parinkta iš Kauno rajono mokyklų. Tiriant mokinius naudotas apklausos raštu metodas, kurį sudarė
socialinė-demografi nė ir diagnostinė dalys. Mokinių prosocialus elgesys tirtas naudojant adaptuotą Prosocialaus
elgesio vertinimo skalę (PTM-R) (Carlo et al., 2003). Mokinių dalyvavimas popamokinėje veikloje nustatytas patei-
kiant apie tai klausimą su galimomis alternatyvomis.
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad dalyvaujantys popamokinėje veikloje, lyginant su nedalyvaujančiais, surinko aukštes-
nius prosocialaus elgesio balus. Vertinant atskiras prosocialaus elgesio formas nustatyta, kad dalyvaujantys popamo-
kinėje veikloje dažniau pagelbsti kitiems emocingomis situacijomis, atsitikus nelaimei, kai pagalbos prašoma, suteikia
viešą pagalbą kitiems. Palyginus dalyvaujančių ir nedalyvaujančių popamokinėje veikloje mergaičių prosocialaus
elgesio duomenis nustatytas tik vienas skirtumas ⎯ lankančios būrelius mergaitės altruistiškesnės. Tuo tarpu daly-
vaujantys popamokinėje veikloje berniukai, lyginant su nelankančiais būrelių, surinko aukštesnius balus vertinant
viešą pagalbą kitiems, pagalbą esant emocingoms situacijoms, pagalbą atsitikus nelaimei ir pagalbą šios prašant.
Tyrimo rezultatai atskleidė sąsajas tarp lankomos popamokinės veiklos pobūdžio ir mokinių prosocialaus elgesio
raiškos. Ši sąsaja būdinga tik tarp berniukų. Lyginant lankančių skirtingo pobūdžio būrelius ir nedalyvaujančių po-
pamokinėje veikloje mokinių prosocialaus elgesio duomenis nustatyta, kad bendras prosocialus elgesys būdingesnis
tiek sportuojantiems, tiek meninio pobūdžio, tiek kelių skirtingų būrelių veiklose dalyvaujantiems mokiniams. Įvertinus
lyties veiksnį nustatyta: tik berniukų sportavimas susijęs su aukštesniais prosocialaus elgesio balais, lyginant juos
su nedalyvaujančiais popamokinėje veikloje. Lankančių meninio pobūdžio,  kelis skirtingus būrelius mergaičių ir
berniukų prosocialaus elgesio balai buvo aukštesni, lyginant juos su nedalyvaujančiais popamokinėje veikloje.

Raktažodžiai: mokinių prosocialus elgesys, popamokinė veikla, popamokinės veiklos pobūdis.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-23

How to Cite

Šukys, S. (2018). Dalyvavimo popamokinėje veikloje sąsajos su mokinių prosocialaus elgesio raiška. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(79). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i79.356

Issue

Section

Social Sciences in Sport