Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo studijų programų studentų profesijos pasirinkimo ypatumai

Authors

  • Ramutė Rimkienė
  • Danguolė Grūnovienė
  • Albina Vaičiulevičienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i79.354

Abstract

Profesijos pasirinkimas vienas iš labai svarbių žingsnių žmogaus gyvenime. Nuo tinkamo profesijos pasirinkimo
priklauso asmens psichologinė, socialinė, ekonominė būsena, dirbdamas mėgstamą darbą žmogus jaučiasi svarbus,
siekia tobulinti savo žinias ir įgūdžius, dirba jausdamas pasitenkinimą. Profesijos rinkimasis sudėtingas, daugiapras-
mis, nesibaigiantis, trunkantis visą gyvenimą procesas, kurį veikia įvairūs vidiniai ir išoriniai veiksniai. Straipsnyje
nagrinėjama sveikatos priežiūros ir socialinio darbo studijų programų studentų profesijos pasirinkimo ypatumai,
veiksnių reikšmingumas pasirenkant studijas, bandoma išsiaiškinti, kokie veiksniai svarbesni kryptingai ir nekryptingai
studijų programas pasirinkusiems studentams.
Tyrimo tikslas ⎯ atskleisti sveikatos priežiūros ir socialinio darbo studijų programų studentų profesijos pasirinkimo
ypatumus.
Mokslininkų nuomone, profesijos pasirinkimą lemia vidiniai ir išoriniai veiksniai. Vidiniams veiksniams priskirtini
asmens polinkiai, interesai, gabumai, savęs pažinimas, asmeninės savybės, vertybės, nuostatos ir kt., išoriniams ⎯
bendrasis pasirengimas, žinios apie pasirinktą profesiją, žinių, įgūdžių ir mokėjimų lygmuo, darbo rinkos tendencijos,
šeimos ir artimųjų įtaka profesijos pasirinkimui ir kiti veiksniai, svarbūs asmenybės profesiniam apsisprendimui.
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad vidiniai studijų pasirinkimo veiksniai yra stipresni už išorinius, bet abi veiksnių grupės
glaudžiai susijusios ir stipriai veikia viena kitą. Koreliacinė analizė parodė, kad didėjant vienai veiksnių grupei didėja
ir kita. Spirmeno koreliacijos koefi cientas (R s  = 0,381; p = 0,00) rodo statistiškai patikimą, silpną teigiamą ryšį tarp
kintamųjų. Du trečdaliai respondentų studijas rinkosi kryptingai ⎯ pirmuoju prioritetu, tačiau du penktadaliai neturi
profesinio kryptingumo. Analizuojant, kurie studijų pasirinkimo veiksniai labiau lėmė studijų pasirinkimą, nustatyta,
kad kryptingai ir nekryptingai pasirinkusiems studijų programas svarbesni ⎯ vidiniai studijų pasirinkimo veiksniai.
Vidinius ir išorinius studijų pasirinkimo veiksnius palankiau vertina respondentai, kryptingai pasirinkusieji studijas.
Apibendrinant tyrimo metu gautus rezultatus galima daryti prielaidą, kad didesnė dalis respondentų profesiją rinkosi
kryptingai ir jų pasirinkimas atitiks tolesnius karjeros tikslus, uždavinius ir lūkesčius.
Tyrimo duomenys padės gerinti profesinio konsultavimo ir informavimo paslaugų kokybę.

Raktažodžiai: profesijos pasirinkimas, profesijos pasirinkimo veiksniai, profesinis kryptingumas

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-23

How to Cite

Rimkienė, R., Grūnovienė, D., & Vaičiulevičienė, A. (2018). Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo studijų programų studentų profesijos pasirinkimo ypatumai. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(79). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i79.354

Issue

Section

Social Sciences in Sport