Sutrikusios lokomocijos vaikų ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokyklose: mokytojų požiūris

Authors

  • Genutė Gedvilienė
  • Zita Baužienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i79.348

Abstract

Tyrimo tikslas ⎯ atskleisti sutrikusios lokomocijos vaikų ugdymo galimybes ir kliūtis bendrojo lavinimo mokykloje
mokytojų požiūriu.
Naudoti šie tyrimo metodai: dokumentų analizė, anketinė apklausa. Lietuvos švietimo dokumentų analizė tyrimo metu
pasitelkta siekiant įvertinti sutrikusios lokomocijos vaikų situaciją, išryškinti ir apibendrinti specialiajam ugdymui
keliamus bendruosius reikalavimus. Europen Commision Eurostat, LR Statistikos departamento, LR Sveikatos mi-
nisterijos statistiniai duomenys leido atlikti sutrikusios lokomocijos vaikų populiacijos statistinių duomenų analizę.
Kiekybinis tyrimas naudotas siekiant atskleisti pedagogų požiūrį į mokyklų pasirengimą ugdyti sutrikusios lokomocijos
vaikus. Buvo tiriami mokytojai, bendravę su sutrikusios lokomocijos vaikais. Šio tyrimo metu taikytas anketinės ap-
klausos metodas. Tyrimo duomenys analizuoti ir apibendrinti taikant „SPSS 16“ ir „Microsoft Exsel“ programinius
paketus. Ryšių stiprumas įvertintas Kendalo tau koreliacijos koefi cientu (žymimas τ b ) (Čekanavičius, Murauskienė,
2000; Vaitkevičius ir kt., 2006). Visi tyrimo etapais gauti duomenys apdoroti matematinės statistikos metodais ⎯
naudoti aprašomosios statistikos ir dažnių procentais skaičiavimai. Anketinėje apklausoje dalyvavo Kauno miesto ir
Kauno rajono bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų, pradinių mokyklų pedagogai (n = 82), bendravę arba turėję
darbo patirties ugdydami sutrikusios lokomocijos vaikus. Didžiausia tiriamųjų dalis ⎯ moterys (93,90%; n = 77),
vyrai sudarė tik 6,1% (n = 5). Atliktos pedagogų apklausos leido daryti išvadas apie mokyklų pasirengimą ugdyti
sutrikusios lokomocijos vaikus, informacijos, susijusios su ugdymo galimybėmis, sklaidą, palankiausią sutrikimų
turinčių vaikų ugdymo aplinką ir pedagogų pasirengimo svarbą. Informaciją apie sutrikimų turinčių vaikų ugdymo
galimybes teikia Specialiojo ugdymo komisija, specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, sveikatos priežiūros
darbuotojai, logopedai ir mokyklos administracija. Pedagogai patikimiausia laiko Specialiosios ugdymo komisijos
teikiamą informaciją. Ugdant sutrikusios lokomocijos vaikus, reikšmingas pedagogų pasirengimas, kvalifi kacija ir
patirtis. Pedagogai teigia, kad mokyklos nėra pritaikytos sutrikusios lokomocijos vaikų ugdymui bendrojo lavinimo
klasėse: nepritaikyta fi zinė mokyklų aplinka, pedagogai nėra pasirengę tokiai veiklai.
Šio tyrimo rezultatai sutampa su J. Pivik ir kt. (2002), J. W. Santrock (2003), R. Rieser (2008) ir kt. gautaisiais, pa-
tvirtinančiais, kad neįgalūs vaikai, stebėdami vaikus be lokomocijos sutrikimų ir sekdami jų pavyzdžiu, gali išmokti
atitinkamo socialinio ir akademinio elgesio. Tačiau dauguma užsienio šalių ir Lietuvos pedagogų aplinkos nepritai-
kymą bei saugumo negarantavimą laiko pagrindinėmis  integruoto ugdymo kliūtimis.

Raktažodžiai: lokomocijos sutrikimas, ugdymo galimybės, kliūtys.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-23

How to Cite

Gedvilienė, G., & Baužienė, Z. (2018). Sutrikusios lokomocijos vaikų ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokyklose: mokytojų požiūris. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(79). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i79.348

Issue

Section

Health, Rehabilitation and Adapted Physical Activity