Žurnalo sekcijos

Tematika

Leidinyje siekiama pabrėžti mokslo komunikaciją pereinant prie postmodernios veiklios visuomenės, perorientuojant paslaugas nuo globalių konceptų prie diversifikacijos strategijų ir paradigmų įvairovės.

Žurnalo „Laisvalaikio tyrimai“ naujumas atsiskleidžia tiriant žiniomis grįstos ir transformacijas patiriančios ekonomikos sudėtinių dalių – laisvalaikio paslaugų ir verslo sektorių – sąsajas. Taip praplečiamos socialinio mokslo ribos, sukuriamos naujos tarpdisciplininės žinios, o verslo organizacijų veikla įgyja papildomų socialinių ir kultūrinių bruožų.

Mokslo komunikacija – tai būdas mokslininkams ne tik kurti žinias, bet ir jomis keistis, išsaugoti bei stebėti tyrimų rezultatų kaitą. Todėl tikimasi, kad šiame žurnale pateikiami tyrimai padės mokslininkams aiškiau apibrėžti mokslinę problemą, dalytis naujomis idėjomis, formuluoti klausimus, kūrybiškai spręsti eksperimentines ir teorines problemas, skleisti rezultatus ir taip užtikrinti grįžtamąjį ryšį.

Laisvalaikio ir poilsio veikla žmonių gyvenime įgijo naujų reikšmių. Taigi svarbiausi žurnale „Laisvalaikio tyrimai“ gvildenami klausimai – tai laisvalaikio ir laisvalaikio paslaugų sektoriaus socialinių santykių konstravimas, pagrįstas socialinių mokslų ir jų tyrėjų bendradarbiavimu bei integracija.

Žurnale pirmiausia publikuojami originalūs moksliniai straipsniai. Autoriai kviečiami pateikti empirinius ir teorinius straipsnius, kurie socialinių mokslų žinias papildo naujais aspektais, pateikia originalių mokslinių tyrimų rezultatų, plečia gyvensenos kokybės ir laisvalaikio žinių sampratą, turi praktinės reikšmės profesinei veiklai. Žurnale galima pristatyti įvairius tyrimus, kurių duomenys analizuojami tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai, taikant įvairius statistinės analizės metodus.

Leidinių, kuriuose publikuojami laisvalaikio tyrimai, nėra daug, nors ši sritis yra labai plati. Todėl tikimės sulaukti socialinių mokslų plėtotei skirtų darbų. Viliamės, kad žurnalas skatins Lietuvos ir pasaulio mokslinių bei akademinių bendruomenių diskusijas, padės skaitytojams analizuoti, vertinti ir plėtoti savo požiūrį į tarpdisciplinines bei tam tikros srities mokslo problemas.

„Laisvalaikio tyrimai“ – tai elektroninis mokslo žurnalas, užtikrinantis jo skaitytojams atvirą prieigą prie mokslo rezultatų, informacijos išsaugojimo kokybę ir sklaidą.

 

Žurnalo sekcijos

Articles

Pažymėti Priimamos paraiškos Pažymėti Indeksuojama Pažymėti Recenzuojama
 

Tyrimų kryptys

  • Socialiniai mokslai (sportas, turizmas, rekreacija ir laisvalaikis; pedagogika ir didaktika; socialinė pedagogika; sociologija; psichologija; vadybos ir administravimo mokslai, rinkotyra, ekonomika; teisė, komunikacija ir informacija, mokslinių tyrimų metodologija).
  • Humanitariniai mokslai (filosofija; istorija).ISSN: 2345-0339