Sujeta, Artūras, Kristina Poderienė, and Jonas Poderys. 2018. “Physical Exertion Monitoring: Elite Athletes Modify Their Coach’s Task”. Baltic Journal of Sport and Health Sciences 2 (97). https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i97.86.