(1)
Sujeta, A.; Poderienė, K.; Poderys, J. Physical Exertion Monitoring: Elite Athletes Modify Their Coach’s Task. BJSHS 2018, 2.